Betingelser ved start af test

Disse Betingelser er gyldige fra 1. oktober 2021 og erstatter alle tidligere versioner.

Om michaelgroser.dk ApS
michaelgroser.dk ApS (michaelgroser.dk/os/vi) har til hensigt at hjælpe små virksomheder med at optimere samarbejde, ledelse, trivsel mm.

Vi udbyder adgang til en online webportal (Applikationen) via michaelgroser.dk, som findes i en gratis såkaldt trial-version og som en betalt PRO-version. Herudover tilbyder vi en række tillægsprodukter og -ydelser.

Ud over Applikationen tilbydes, delvis gennem forhandlere og tilknyttede udbydere, konsulenthjælp og assistance til igangsætning, undervisning og rådgivning.

Vores Applikation, Websites og tillægsprodukter/ -ydelser tilbydes udelukkende til erhvervskunder.

Al brug af vores Applikation er underlagt disse betingelser, som du (Kunden/dig) accepterer ved oprettelsen af adgangen til applikationen.

Hvis du repræsenterer en virksomhed, som bliver kunde hos os, indestår du personligt for, at du lovligt kan acceptere disse Betingelser på virksomhedens vegne.

Du skal tillige, når du opretter dig/din virksomhed, acceptere vores persondatapolitik og vores databehandleraftale.

Bemærk, at der kan gælde særlige vilkår i tillæg til disse Betingelser for enkelte produkter.

Brug af Applikationen og køb af tillægsprodukter og -ydelser
michaelgroser.dk giver Kunden en ikke-eksklusiv og tidsbegrænset ret til at anvende Applikationen. Denne ret gælder udelukkende for Kunden og dennes tilknyttede brugere. Du indestår for og har det fulde ansvar for dem, som du giver adgang til Applikationen, eller som bruger dit login/password.
Kunden må hverken helt eller delvist overdrage sit abonnement til tredjemand uden skriftligt samtykke fra michaelgroser.dk.

Pris og betalingsbetingelser
Alle priser er angivet i danske kroner eksklusive moms. Ændringer i valutakurser, afgifter, forsikring, nettoprisindekset, fragt og indkøbsomkostninger medfører, at michaelgroser.dk kan justere priserne, således at michaelgroser.dk stilles uændret. michaelgroser.dk har i øvrigt ret til at ændre sammensætning, indhold og priser på produkter og abonnementer med varsel på e-mail eller ved opslag på vores Websites.

Faktureringsperiode og betalingstidspunkt fremgår af den enkelte abonnementstype. Medmindre andet udtrykkeligt er aftalt eller fremgår af abonnementsvilkårene, opkræves abonnementsbeløbet forud for hver måned eller år – alt efter hvad du som kunde har valgt.

Ved indgåelse af en abonnementsordning giver Kunden automatisk michaelgroser.dk lov til løbende at trække abonnementsbeløbet ved hjælp af Kundens (kredit)kort. Hvis der gøres brug af tillægsydelser eller udvidede funktioner, accepteres samtidig, at der skal betales for disse tillægsydelser eller udvidede funktioner særskilt.

Ved trækning på Kundens kort i forbindelse med abonnementsfornyelse og/eller tillægsydelser vil der blive sendt en faktura for købet til Kundens tilknyttede e-mail. Kunden har til enhver tid ansvaret for, at den opgivne e-mailadresse er valid og funktionsdygtig.

Udskiftning/sletning af betalingskort
Kunden kan til enhver tid udskifte eller slette betalingskort under “Indstillinger” -> “Abonnement”.

Kreditkortbetaling
Vi accepterer ved aftalens indgåelse følgende betalingskort: Dankort, VISA, MasterCard og Maestro.

Aftalens varighed
Disse Betingelser gælder, så længe Kunden har en konto, der giver adgang til Applikationen, eller kunden i øvrigt benytter sig af Applikationen. Kundens konto kan til enhver tid slettes ved at kontakte michaelgroser.dk support.

Ingen refundering eller fortrydelsesret
Applikationen og tillægsprodukter/-ydelser udbydes udelukkende digitalt til erhvervsdrivende, og der gælder derfor ingen 14 dages fortrydelsesret.

Opsigelse og overdragelse
Du kan opsige, ændre og nedgradere dit abonnement til udløbet af den aftalte faktureringsperiode. Opsigelse skal derfor ske, senest dagen før en ny abonnementsperiode påbegyndes.

Ændringer i abonnementet foretages i Applikationen via fanebladet “Abonnement” under “Indstillinger”.

michaelgroser.dk kan opsige abonnementet med 3 måneders varsel, eller øjeblikkeligt ved Kundens væsentlige overtrædelse af disse Betingelser, manglende betaling af abonnement eller ved Kundens insolvens.

michaelgroser.dk har ret til frit at overdrage sine rettigheder og forpligtelser over for Kunden til koncernforbundet selskab eller tredjemand. michaelgroser.dk har endvidere ret til at bruge underleverandører, herunder bl.a. til opbevaring og behandling af data. En liste over underleverandører, der anvendes til databehandling hos michaelgroser.dk, kan findes her: michaelgroser.dk/sikkerhed/underleverandører.

Kundens data
De informationer, du indtaster i Applikationen eller på anden vis deler med os, behandles fortroligt og kan kun videregives til tredjemand, hvis der er tale om offentligt tilgængelige oplysninger, hvis vi bliver pålagt at gøre det af en myndighed eller domstol, eller hvis vi skønner, det er rimeligt i forbindelse med myndighedskrav, Kundens konkurs eller lignende. michaelgroser.dk kræver, at enhver offentlig instans, der anmoder om kundedata, følger alle gældende love, regler og procedurer for anmodningen.

michaelgroser.dk har ret til at anvende Data i Applikationen i statistisk øjemed samt til levering af visse funktioner. Naturligvis uden, at det kan identificeres, hvorfra oplysningerne kommer.

Al information, du sender til os eller indtaster på vores websites (indlæg, billeder, kommentarer, spørgsmål, e-mails osv.), tilhører os, og vi kan gøre frit brug af den uden at godtgøre dig.

Information udledt af det statistisk indsamlede materiale kan i særlige tilfælde sælges til tredjemand. Specifikt skal nævnes, at der i den forbindelse på intet tidspunkt vil være tale om, at information om Kunden eller dennes data vil komme til tredjemands kundskab, således at Kunden kan identificeres.

Kundens adgang til egne data
Kunden har til enhver tid fuld adgang til sin egen konto og data. Hvis et PRO-abonnement udløber eller opsiges, overgår kunden automatisk til et light-abonnement. Det medfører, at Kunden ikke længere har adgang til de data, som er en del af PRO-versionen (fx udvidede rapporter, trivselsmodul, personlig udvikling mm.).

Ingen af Kundens data i selve Applikationen vil blive slettet. Kunden kan til enhver tid få adgang til disse data igen ved at betale abonnementsprisen for PRO-versionen.

Hvis michaelgroser.dk ønsker at lukke adgangen til Applikationen, kan dette ske uden begrundelse, men michaelgroser.dk varsler Kunden via e-mail senest 3 måneder inden lukningen. Kunden har i denne periode mulighed for at hente indtastede data ud af systemet, såfremt Kunden har betalt for adgang til Applikationen.

Opdateringer og driftsstabilitet
michaelgroser.dk forbeholder sig retten til at opdatere og ændre på Applikationen. Det tilstræbes at udføre disse opdateringer, så de i videst mulig udstrækning ikke er til gene for Kunden. I enkelte tilfælde kan det dog være nødvendigt at lukke for adgangen til Applikationen og vores websites, mens opdateringer foretages. michaelgroser.dk  tilstræber højest mulig driftsstabilitet for Applikationen, men garanterer ikke for denne.

E-mailudsendelse
michaelgroser.dk har ret til at sende e-mails til Kunden, som en del af funktionaliteten i Applikationen, når der kommer opdateringer til Applikationen, eller hvis der bliver udviklet nye funktioner og applikationer, som vurderes at være i legitim interesse for Kunden.

michaelgroser.dk forbeholder sig ligeledes retten til at sende reklamer for tredjemand med ud i disse e-mails. Modtagelsen af e-mails kan til enhver tid afmeldes ved at klikke på ’afmeld’-linket i de fremsendte e-mails.

Kundens brug af michaelgroser.dk
Kunden er eneansvarlig for indholdet og lovligheden af kundens data og må ikke overføre eller bearbejde skadelig kode, data eller lignende (såsom virusser eller spam materiale) til softwaren eller med softwaren eller benytte softwaren til ulovlige eller ondsindede formål.

Ansvar og ansvarsbegrænsninger
Vores priser afspejler nedenstående ansvarsfraskrivelser og begrænsninger:

Brugen af Applikationen foregår helt på eget ansvar. michaelgroser.dk kan hverken holdes ansvarlig for direkte eller indirekte tab, der måtte opstå i relation til brug af og adgang til Applikationen.

michaelgroser.dk fraskriver sig endvidere ansvar for problemer og tab, der opstår pga. forhold, der er uden for michaelgroser.dk’s kontrol. Dette gælder fx strømafbrydelser, problemer med internetforbindelser, problemer med hardware, hacker-angreb, vira eller anden form for force majeure. michaelgroser.dk hæfter alene for forsætlige eller groft uagtsomme forhold, og det maksimale erstatningsansvar over for Kunden kan uanset årsagen aldrig overstige et beløb svarende til Kundens samlede betaling af vederlag i et år for brugen af Applikationen.

Brug af Applikationen, herunder brug af samarbejdsdata, indsigter på medarbejdere og ledere, forslag eller anbefalinger og anden bistand fra michaelgroser.dk, samt michaelgroser.dk support og anden kommunikation med michaelgroser.dk, skal udelukkende ses som vejledende, og sker på kundens egen risiko. michaelgroser.dk kan derfor ikke stilles til ansvar herfor. Vi gør vores bedste for at vejlede dig, så godt vi kan, men fejl kan ske. Derfor er det en god ide i tvivlstilfælde at tjekke med en alternativ fagkyndig person. Under alle omstændigheder skal du selv kontrollere, at oplysninger, indtastninger osv. er korrekte.

Information på vores Website, i vores Applikation eller i vores tillægsprodukter /-ydelser skal hverken betragtes som bindende juridisk, sandhedspsykologisk eller anden form for professionel rådgivning eller ydelse. Tjek venligst alle dine detaljer, og kontakt en professionel rådgiver om din aktuelle situation for at få specifik rådgivning, før du i tvivlstilfælde træffer et valg.

Ansvar og ansvarsfraskrivelse ved brug af michaelgroser.dk Support
Vi gør vores bedste for at vejlede dig så godt, vi kan. Hjælpen, du kan få i michaelgroser.dk Support, er til enhver tid vejledende. Det er derfor altid en god ide at tjekke med en revisor eller anden fagkyndig person. Under alle omstændigheder skal du selv kontrollere, at oplysninger, indtastninger osv. er korrekte. Brugen af hjælp fra michaelgroser.dk Support foregår helt på eget ansvar, og michaelgroser.dk kan hverken holdes ansvarlig for direkte eller indirekte tab, der måtte opstå i relation til brugen af vejledning fra Supporten, herunder evt. fejl, mv.

Ophavsret og andre immaterielle rettigheder
Medmindre andet er udtrykkeligt angivet, ejer michaelgroser.dk ophavsretten og andre immaterielle rettigheder til Applikationen og alt materiale på websites og i Applikationen. Al brug kræver vores skriftlige samtykke.

michaelgroser.dk overdrager på intet tidspunkt nogen immaterielle rettigheder til Applikationen eller andet materiale på websitet eller i Applikationen til Kunden.

Kunden giver michaelgroser.dk og vores samarbejdspartnere og underleverandører ret til at bruge materiale og data (bortset fra personoplysninger), der uploades af Kunden, i det omfang det er nødvendigt, for at vi kan drive og udvikle Applikationen og vores websites, samt i enhver, af michaelgroser.dk ønsket, markedsføringssammenhæng. Kunden indestår for, at materiale, der uploades, hverken krænker tredjemands rettigheder eller er i strid med gældende ret.

Datasikkerhed
Selve vores behandling af personoplysninger, som Kunden er dataansvarlig for, og som opbevares m.v. i Applikationen, er reguleret i Databehandleraftalen imellem michaelgroser.dk og Kunden. Ansvaret for behandlingen af Kundens personoplysninger er reguleret af disse betingelser.

michaelgroser.dk’s behandling af personoplysninger som dataansvarlig er underlagt vores persondatapolitik.

michaelgroser.dk kan til enhver tid ændre og opdatere disse Betingelser og oplysninger om rettigheder. De gældende Betingelser vil altid være tilgængelige på vores Websites. Brug af Applikationen og/eller vores Websites efter en ændring af Betingelserne betragtes som Kundens accept af de ændrede Betingelser.

Tvister
Opstår der uenighed imellem kunden og michaelgroser.dk, skal uenigheden afgøres efter dansk ret med Byretten i København som første instans.

giver Kunden en ikke-eksklusiv og tidsbegrænset ret til at anvende Applikationen. Denne ret gælder udelukkende for Kunden og dennes tilknyttede brugere. Du indestår for og har det fulde ansvar for dem, som du giver adgang til Applikationen, eller som bruger dit login/password.
Kunden må hverken helt eller delvist overdrage sit abonnement til tredjemand uden skriftligt samtykke fra michaelgroser.dk.

Pris og betalingsbetingelser
Alle priser er angivet i danske kroner eksklusiv moms. Ændringer i valutakurser, afgifter, forsikring, nettoprisindekset, fragt og indkøbsomkostninger medfører, at michaelgroser.dk kan justere priserne, således at michaelgroser.dk stilles uændret. michaelgroser.dk har i øvrigt ret til at ændre sammensætning, indhold og priser på produkter og abonnementer med varsel på e-mail eller ved opslag på vores Websites.

Faktureringsperiode og betalingstidspunkt fremgår af den enkelte abonnementstype. Medmindre andet udtrykkeligt er aftalt eller fremgår af abonnementsvilkårene, opkræves abonnementsbeløbet forud for hver måned eller år – alt efter hvad du som kunde har valgt.

Ved indgåelse af en abonnementsordning giver Kunden automatisk michaelgroser.dk lov til løbende at trække abonnementsbeløbet ved hjælp af Kundens (kredit)kort. Hvis der gøres brug af tillægsydelser eller udvidede funktioner, accepteres samtidig, at der skal betales for disse tillægsydelser eller udvidede funktioner særskilt.

Ved trækning på Kundens kort i forbindelse med abonnementsfornyelse og/eller tillægsydelser vil der blive sendt en faktura for købet til Kundens tilknyttede e-mail. Kunden har til enhver tid ansvaret for, at den opgivne e-mailadresse er valid og funktionsdygtig.

Udskiftning/sletning af betalingskort
Kunden kan til enhver tid udskifte eller slette betalingskort under “Indstillinger” -> “Abonnement”.

Kreditkortbetaling
Vi accepterer ved aftalens indgåelse følgende betalingskort: Dankort, VISA, MasterCard og Maestro.

Aftalens varighed
Disse Betingelser gælder, så længe Kunden har en konto, der giver adgang til Applikationen, eller kunden i øvrigt benytter sig af Applikationen. Kundens konto kan til enhver tid slettes ved at kontakte michaelgroser.dk support.

Ingen refundering eller fortrydelsesret
Applikationen og tillægsprodukter/-ydelser udbydes udelukkende digitalt til erhvervsdrivende, og der gælder derfor ingen 14 dages fortrydelsesret.

Opsigelse og overdragelse
Du kan opsige, ændre og nedgradere dit abonnement til udløbet af den aftalte faktureringsperiode. Opsigelse skal derfor ske, senest dagen før en ny abonnementsperiode påbegyndes.

Ændringer i abonnementet foretages i Applikationen via fanebladet “Abonnement” under “Indstillinger”.

michaelgroser.dk kan opsige abonnementet med 3 måneders varsel, eller øjeblikkeligt ved Kundens væsentlige overtrædelse af disse Betingelser, manglende betaling af abonnement eller ved Kundens insolvens.

michaelgroser.dk har ret til frit at overdrage sine rettigheder og forpligtelser over for Kunden til koncernforbundet selskab eller tredjemand. michaelgroser.dk har endvidere ret til at bruge underleverandører, herunder bl.a. til opbevaring og behandling af data. En liste over underleverandører, der anvendes til databehandling hos michaelgroser.dk, kan findes her: michaelgroser.dk/sikkerhed/underleverandører.

Kundens data
De informationer, du indtaster i Applikationen eller på anden vis deler med os, behandles fortroligt og kan kun videregives til tredjemand, hvis der er tale om offentligt tilgængelige oplysninger, hvis vi bliver pålagt at gøre det af en myndighed eller domstol, eller hvis vi skønner, det er rimeligt i forbindelse med myndighedskrav, Kundens konkurs eller lignende. michaelgroser.dk kræver, at enhver offentlig instans, der anmoder om kundedata, følger alle gældende love, regler og procedurer for anmodningen.

michaelgroser.dk har ret til at anvende Data i Applikationen i statistisk øjemed samt til levering af visse funktioner. Naturligvis uden, at det kan identificeres, hvorfra oplysningerne kommer.

Al information, du sender til os eller indtaster på vores websites (indlæg, billeder, kommentarer, spørgsmål, e-mails osv.), tilhører os, og vi kan gøre frit brug af den uden at godtgøre dig.

Information udledt af det statistisk indsamlede materiale kan i særlige tilfælde sælges til tredjemand. Specifikt skal nævnes, at der i den forbindelse på intet tidspunkt vil være tale om, at information om Kunden eller dennes data vil komme til tredjemands kundskab, således at Kunden kan identificeres.

Kundens adgang til egne data
Kunden har til enhver tid fuld adgang til sin egen konto og data. Hvis et PRO-abonnement udløber eller opsiges, overgår kunden automatisk til et light-abonnement. Det medfører, at Kunden ikke længere har adgang til de data, som er en del af PRO-versionen (fx udvidede rapporter, trivselsmodul, personlig udvikling mm.).

Ingen af Kundens data i selve Applikationen vil blive slettet. Kunden kan til enhver tid få adgang til disse data igen ved at betale abonnementsprisen for PRO-versionen.

Hvis michaelgroser.dk ønsker at lukke adgangen til Applikationen, kan dette ske uden begrundelse, men michaelgroser.dk varsler Kunden via e-mail senest 3 måneder inden lukningen. Kunden har i denne periode mulighed for at hente indtastede data ud af systemet, såfremt Kunden har betalt for adgang til Applikationen.

Opdateringer og driftsstabilitet
michaelgroser.dk forbeholder sig retten til at opdatere og ændre på Applikationen. Det tilstræbes at udføre disse opdateringer, så de i videst mulig udstrækning ikke er til gene for Kunden. I enkelte tilfælde kan det dog være nødvendigt at lukke for adgangen til Applikationen og vores websites, mens opdateringer foretages. michaelgroser.dk  tilstræber højest mulig driftsstabilitet for Applikationen, men garanterer ikke for denne.

E-mailudsendelse
michaelgroser.dk har ret til at sende e-mails til Kunden, som en del af funktionaliteten i Applikationen, når der kommer opdateringer til Applikationen, eller hvis der bliver udviklet nye funktioner og applikationer, som vurderes at være i legitim interesse for Kunden.

michaelgroser.dk forbeholder sig ligeledes retten til at sende reklamer for tredjemand med ud i disse e-mails. Modtagelsen af e-mails kan til enhver tid afmeldes ved at klikke på ’afmeld’-linket i de fremsendte e-mails.

Kundens brug af michaelgroser.dk
Kunden er eneansvarlig for indholdet og lovligheden af kundens data og må ikke overføre eller bearbejde skadelig kode, data eller lignende (såsom virusser eller spam materiale) til softwaren eller med softwaren eller benytte softwaren til ulovlige eller ondsindede formål.

Ansvar og ansvarsbegrænsninger
Vores priser afspejler nedenstående ansvarsfraskrivelser og begrænsninger:

Brugen af Applikationen foregår helt på eget ansvar. michaelgroser.dk kan hverken holdes ansvarlig for direkte eller indirekte tab, der måtte opstå i relation til brug af og adgang til Applikationen.

michaelgroser.dk fraskriver sig endvidere ansvar for problemer og tab, der opstår pga. forhold, der er uden for michaelgroser.dk’s kontrol. Dette gælder fx strømafbrydelser, problemer med internetforbindelser, problemer med hardware, hacker-angreb, vira eller anden form for force majeure. michaelgroser.dk hæfter alene for forsætlige eller groft uagtsomme forhold, og det maksimale erstatningsansvar over for Kunden kan uanset årsagen aldrig overstige et beløb svarende til Kundens samlede betaling af vederlag i et år for brugen af Applikationen.

Brug af Applikationen, herunder brug af samarbejdsdata, indsigter på medarbejdere og ledere, forslag eller anbefalinger og anden bistand fra michaelgroser.dk, samt michaelgroser.dk support og anden kommunikation med michaelgroser.dk, skal udelukkende ses som vejledende, og sker på kundens egen risiko. michaelgroser.dk kan derfor ikke stilles til ansvar herfor. Vi gør vores bedste for at vejlede dig, så godt vi kan, men fejl kan ske. Derfor er det en god ide i tvivlstilfælde at tjekke med en alternativ fagkyndig person. Under alle omstændigheder skal du selv kontrollere, at oplysninger, indtastninger osv. er korrekte.

Information på vores website, i vores Applikation eller i vores tillægsprodukter /-ydelser skal hverken betragtes som bindende juridisk, sandhedspsykologisk eller anden form for professionel rådgivning eller ydelse. Tjek venligst alle dine detaljer, og kontakt en professionel rådgiver om din aktuelle situation for at få specifik rådgivning, før du i tvivlstilfælde træffer et valg.

Ansvar og ansvarsfraskrivelse ved brug af michaelgroser.dk Support
Vi gør vores bedste for at vejlede dig så godt, vi kan. Hjælpen, du kan få i michaelgroser.dk Support, er til enhver tid vejledende. Det er derfor altid en god ide at tjekke med en revisor eller anden fagkyndig person. Under alle omstændigheder skal du selv kontrollere, at oplysninger, indtastninger osv. er korrekte. Brugen af hjælp fra michaelgroser.dk Support foregår helt på eget ansvar, og michaelgroser.dk kan hverken holdes ansvarlig for direkte eller indirekte tab, der måtte opstå i relation til brugen af vejledning fra Supporten, herunder evt. fejl, mv.

Ophavsret og andre immaterielle rettigheder
Medmindre andet er udtrykkeligt angivet, ejer michaelgroser.dk ophavsretten og andre immaterielle rettigheder til Applikationen og alt materiale på websites og i Applikationen. Al brug kræver vores skriftlige samtykke.

michaelgroser.dk overdrager på intet tidspunkt nogen immaterielle rettigheder til Applikationen eller andet materiale på websitet eller i Applikationen til Kunden.

Kunden giver michaelgroser.dk og vores samarbejdspartnere og underleverandører ret til at bruge materiale og data (bortset fra personoplysninger), der uploades af Kunden, i det omfang det er nødvendigt, for at vi kan drive og udvikle Applikationen og vores websites, samt i enhver, af michaelgroser.dk ønsket, markedsføringssammenhæng. Kunden indestår for, at materiale, der uploades, hverken krænker tredjemands rettigheder eller er i strid med gældende ret.

Datasikkerhed
Selve vores behandling af personoplysninger, som Kunden er dataansvarlig for, og som opbevares m.v. i Applikationen, er reguleret i Databehandleraftalen imellem michaelgroser.dk og Kunden. Ansvaret for behandlingen af Kundens personoplysninger er reguleret af disse betingelser.

michaelgroser.dk’s behandling af personoplysninger som dataansvarlig er underlagt vores persondatapolitik.

michaelgroser.dk kan til enhver tid ændre og opdatere disse Betingelser og oplysninger om rettigheder. De gældende Betingelser vil altid være tilgængelige på vores Websites. Brug af Applikationen og/eller vores Websites efter en ændring af Betingelserne betragtes som Kundens accept af de ændrede Betingelser.

Tvister
Opstår der uenighed imellem kunden og michaelgroser.dk, skal uenigheden afgøres efter dansk ret med Byretten i København som første instans.